Search

Chic in Library

Display # 
Title Author Hits
หอสมุดประจำเมืองแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร Written by Jirapa 114
Collection หมุนเวียน สำนักหอสมุด มจธ. Written by Kannigar 153
การใช้ FlipHTML5 สร้าง eBook เพื่อใช้ใน KM Blog Written by Nigar 392
เทคโนโลยีที่ต้องจับตามอง ในปี 2017 Written by wasana(PLe) 408
7 ขั้นตอนสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ Written by Araya 368
Visitor Written by pook 409
บริการเชิงรุกตามความคาดหวังของผู้ใช้สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Written by Super User 277
PaperRater Written by Punjalak Thadawuth 356
การประชุมสามัญประจำปี 2559 และการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบรรณรักษ์ในห้องสมุดยุคดิจิทัล Written by wasana(PLe) 342
QR Code รหัสสองมิติเปลี่ยนโลกเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับการบริการ 376
New